”Sporirea transparenței investițiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunității”

La 28 martie 2016, Ziarul ”Ora locală” în parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni au organizat a doua rundă a consultărilor publice cu tema ”Sporirea transparenței investițiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunității”. Acțiunea face parte din proiectul implementat de Asociația Presei Independente și finanțată de Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare.

Scopul consultărilor publice este informarea cetățenilor despre investițiile capitale preconizate în or.Ialoveni și necesitățile de finanțare a acestora, asigurarea transparenței în determinarea priorităților de investiții capitale din banii publici.

Dnul Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni a informat asistența despre investițiile capitale prioritare care urmează să fie implimentate în orașul Ialoveni în conformitate cu Strategia de dezvoltare socio-economică a localității în anii 2015 -2020. Participanții la consultările publice și-au exprimat opinia privind prioritățile expuse și au înaintat propumeri interesante la acest capitol.

CONSULTĂRI PUBLICE

Ziarul ”Ora locală” în parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni au organizat consultări publice cu tema ”Sporirea transparenței investițiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunității”. Acțiunea face parte din proiectul implementat de Asociația Presei Independente și finanțată de Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare.

Scopul consultărilor publice a fost: informarea cetățenilor despre investițiile capitale preconizate în or.Ialoveni și necesitățile de finanțare a acestora, asigurarea transparenței în determinarea priorităților de investiții capitale din banii publici.

Dnul Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni a informat asistența despre investițiile capitale prioritare care urmează să fie implimentate în orașul Ialoveni în conformitate cu Strategia de dezvoltare socio-economică a localității în anii 2015 -2020 și anume: schimbarea tămplăriei și termoizolarea clădirii Grădiniței nr.1 ”Andrieș”, reparația, reconstrucția și construcția drumurilor și căilor de acces, soluționarea problemei transportului public, construcția sistemului de apeduct în sectorul Albeni, amenagarea zonelor de agrement, ș.a. Participanții la consultările publice și-au exprimat opinia privind prioritățile expuse, considerîndu-le importante, dar au optat și pentru construcția unui bazin de înot, a unei zone de odihnă și agrement, ș.a. Cele expuse în cadrul consultărilor publice vor fi sistematizate și publicate într”un ghid cu opiniile colctate în mai multe orașe din republică.

Primăria orașului Ialoveni solicită repetat cetățenilor localității să se expună asupra proiectului Bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2016.

Primăria orașului Ialoveni solicită repetat cetățenilor localității să se expună asupra proiectului Bugetului orașului Ialoveni pentru anul 2016.

El este publicat pe pagina web a primăriei www.ialoveni.md (rubrica Avize).

NOTA INFORMATIVĂ LA PROIECTUL BUGETULUI PRIMĂRIEI ORAŞULUI IALOVENI PE ANUL 2016

Proiectul bugetului primăriei oraşului Ialoveni pentru anul 2016, și estimările pe anii 2017 -2018, a fost calculat în conformitate cu „Particularităţile privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2018 ”,elaborate de Ministerul Finanţelor, ţinîndu-se cont de politica statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare , de prognozele macroeconomice şi în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului Ialoveni.

Proiectul bugetului pentru anul 2016 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,privind administraţia publică locală ;HG nr.82 din 24.01.2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”.

În contextul perfecţionării managementului finanţelor publice şi întru implementarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,elaborarea şi prezentarea propunerilor la proiectul de buget pentru anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2018 a fost efectuat în cadrul noului sistem informaţional de management financiar (SIMF) în baza:

*Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.190 din 31 decembrie 2014;

*Setului metodologic privind elaborarea,aprobarea şi modificarea bugetului,aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.191 din 31 decembrie 2014.

Întru realizarea p.2.3.5 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare,aprobată prin Legea nr.68 din 05 aprilie 2012,şi în conformitate cu Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2013-2020,aprobată prin HG nr.573 din 6 august 2013, bugetul primăriei oraşului Ialoveni pentru anii 2016-2018 a fost elaborat pe bază de programe şi performanţă.

  1. Venituri

În procesul elaborării proiectului de buget ,primăria s-a ghidat de prognoza principalilor indicatori macroeconomici,elaborată de Ministerul Finanțelor.

Reieşind din faptul, că la moment obiectivele politicii fiscale pe termen mediu (2016-2018) nu sunt coordonate şi aprobate în modul stabilit, la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2016, şi a estimărilor pentru anii 2017-2018, drept călăuză au servit prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.

Prognoza veniturilor bugetului oraşului pe anii 2016-2018 s-a efectuat reieşind din:

– prevederile legislaţiei fiscale în vigoare;

– decizia Consiliului orăşenesc nr.03/04 din 23.09.15 „Cu privire la stabilirea cotelor a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2016”;

– decizia Consiliului orăşenesc nr.03/02 din 06.11.15 „Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2016”;

– analiza bazei fiscale pe fiecare tip de impozite,taxe şi alte încasări la buget.

Volumul bugetului primăriei orașului pe anul 2016 la venituri, propus spre aprobare, constituie 25521.8 mii lei.

Veniturile bugetului se constituie din impozite,taxe,alte venituri prevăzute de legislaţie şi se formează din:

1)Venituri proprii ,

-inclusiv, defalcări , în cuantum de 20% ,de la impozitele persoanelor fizice

2) Transferuri de la bugetul de stat;

3) granturi interne și externe.

Sursele de finanţare ale bugetului se formează din :

a)operaţiuni aferente privatizării patrimoniului public;

  1. b) operaţiuni cu soldurile în conturile bugetului.

În total veniturile bugetului primăriei pentru anul 2016 au fost estimate în sumă totală de 25521.8 mii lei,sau cu 13.7 % mai mult comparativ cu aprobat pe anul 2015( 22437.7 mii lei).

Pronosticul încasărilor impozitului pe venitul din salariu(111110) s-a estimat reieşind din acumulările scontate pentru anul 2015 , majorate cu indicele de majorare a fondului de remunerare a muncii pentru anii 2016 – 2018.Pentru anul 2016, se estimează încasări de la impozitul pe venitul din salariu în volum de 14600.0 mii lei , sau cu 6,5 % mai mult ,comparativ cu veniturile aprobate în anul 2015.

Alte venituri de la persoanele fizice (111120;111130) au fost estimate în volum de 100,0 mii lei. Avînd în vedere faptul, că conform prevederilor Legii privind finanţele publice locale, primăria va beneficia de 20 la sută din totalul veniturilor persoanelor fizice acumulate în teritoriu ,venitul primăriei de la impozitele pe venitul persoanelor fizice ,va constitui în anul 2016 ,estimativ 3200.2 lei, sau cu 200.2 mii lei mai mult,comparativ cu planul aprobat pentru anul 2015.

Pronosticul încasărilor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare ,efectuarea calculelor pe tipuri de încasări şi înlesniri fiscale s-a efectuat în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului Fiscal , Legea nr.1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal,Instrucţiunii Ministerului Finanţelor nr.11 din 04 septembrie 2001 „Cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare” şi datele evidenţei fiscale, datele serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale,datele Cadastrului funciar al primăriei,decizia Consiliului orăşenesc Ialoveni privind mărimea cotelor stabilite la impozitele pe bunurile imobiliare. La calcularea sumei impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (art.113240), drept călăuză a servit prevederile art.280 alin (3) şi art.285 alin (1) al Codului Fiscal şi cota , aprobată de către Consiliul orăşenesc Ialoveni la 23.09.2015, în mărime de 0,05 %,la nivelul anului 2015. Se estimează majorarea încasărilor din impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice din valoarea estimată a bunurilor imobiliare cu 17.0 la sută.

Estimarea încasărilor taxei pentru patenta de întreprinzător s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii RM nr.93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, cu modificările şi completările ulterioare. Se estimează acumulări pentru anul 2016, de la deținătorii de patente, în sumă totală de 190,0 mii lei.

Calculele altor impozite,taxe şi încasări s-a efectuat pe baza cotelor şi tarifelor stabilite, contractelor încheiate (veniturile din darea în locaţiune/arendă a bunurilor proprietăţii publice), analizei încasărilor pe un şir de ani.La estimarea încasărilor de la locaţiunea încăperilor s-au utilizat tarifele de bază pentru chirie prevăzute în anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2015.

La calcularea taxelor locale s-au aplicat taxele prevăzute în anexa la Titlul VII al Codului Fiscal „Taxele Locale”, ţinîndu-se cont de cotele stabilite prin Decizia consiliului orăşenesc Ialoveni nr.03/02 din 23.09.2015 „Cu privire la aprobareaa taxelor locale pentru anul 2015 ”.Încasările estimate din perceperea taxelor locale în anul 2016 , constituie 1507.0 mii lei, sau cu 126,0 mii lei mai mult ca aprobat în anul 2015 ( 9.0%).

În legătură cu faptul, că în conformitate cu unele modificări ale Legii nr.163 din 09.07.2010 “Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”, au fost micșorate semnificativ plățile pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, doar avind in vedere ca in orasul Ialoveni numarul constructiilor de cladiri este in crestere se estimează încasări în buget de la plățile respective în sumă de 75,0 mii lei, sau cu 25.0% mai mult ca suma aprobată pentru anul 2015 (15,0 mii lei).

Veniturile colectate din prestarea serviciilor contra plată, de către instituțiile subordonate primăriei, au fost estimate pe fiecare instituţie şi pe fiecare tip de încasări în parte, și vor constitui în anul 2016 – 1260,0 mii lei, sau cu3.0 % mai mult comparativ cu anul 2015.

Pentru anul 2016 in bugetul orasului sunt planificate 3 tipuri de transferuri de la bugetul de Stat:

– Transferuri generale

– Trandferuri cu destinatie speciala

– Transferuri din fondul de compensare.

Volumul transferurilor cu destinaţie generală au fost calculate pe bază de formulă, luîndu-se în calcul execuţia bugetului din anul 2014.Pentru primăria oraşului Ialoveni transferurile cu destinaţie generală vor constitui : în anul 2016- 991.3 mii lei;în anul 2017- 1066.5 mii lei;în anul 2018- 1171.9 mii lei.

Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat se vor aloca pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar şi a şcolii de arte şi vor constitui:în anul 2016-13957.1 mii lei ; în anul 2017- 14814.0 mii lei ; în anul 2018- 15559.7 mii lei.

Transferurile din Fondul de compensare pentru anul 2016 constituie-2628.8 mii lei. Acest transferuri se aloca doar bugetelor locale,pentru care difirenta dintre veniturile potrivit noului sistem de formare a bugetelor locale si veniturile potrivit sistemului precedent de formare a bugetelor locale este negativa si pentru anul 2016 aceasta vor acoperi 50% din diferenta respectiva.Pentru anii 2017-2018 transferurile din Fondul de compensare nu sunt prevazute.

II.Cheltuieli

Volumul bugetului Primăriei oraşului Ialoveni la cheltuieli a fost calculat , ţinîndu-se cont de cheltuielile efective curente scontate pe fiecare instituţie şi pe fiecare articol şi alineat de cheltuieli în parte. Se estimează un volum de cheltuieli în mărime de 25521.8 mii lei

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2016, şi estimărilor pe anii 2017-2018, s-a ţinut cont de următoarele particularităţi generale:

  • actele normative şi legislative,strategiile şi programele, care reglementează activitatea autorităţilor publice locale şi a ramurilor (domeniilor) respective;
  • actele legislative şi normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii;
  • volumul veniturilor colectate de primărie;
  • cheltuielile de personal s-au calculat ţinîndu-se cont de majorările salariale trecătoare şi continuitatea politicii aplicate în anul 2015,precum şi de politicile noi acceptate pentru anii 2016-2018 ce implică cheltuieli de personal.

Politica salarială pentru anii 2016-2018 prevede implementarea următoarelor norme salariale,care au fost luate în calcul la estimarea cheltuielilor de personal pentru anii respectivi.

În anul 2016:

-plata în luna februarie 2016 a premiului anual funcţionarilor publici pentru rezultatele activităţii în anul 2015 egal cu 10% din salariul anual total;

– Trecerea de la 01 martie 2016 a funcţionarilor publici pe următoarele trepte de salarizare;

– indexarea salariului de la 01 aprilie 2016 cu indicele preţului de consum a persoanelor de demnitate publică,personalului salarizat conform RTU,personalului de deservire tehnică,cadrelor didactice;

– de la 01 iunie 2016,stabilirea sporului pentru vechimea în muncă pentru muncitorii care încă nu beneficiază de acest spor (majorare în mediu cu 20%).

În anul 2017:

– de la01 martie 2017,trecerea funcţionarilor publici la următoarele trepte de salarizare;

– de la01 aprilie 2017 indexarea salariului cu indicele preţului de consum a persoanelor cu funcţii de demnitate publică,personalului salarizat conform RTU,personalului de deservire tehnică,cadrelor didactice.

În anul 2018;

– De la 01 martie 2018 trecerea funcţionarilor publici la următoarele trepte de salarizare;

– De la 01 aprilie 2018 indexarea salariului cu indicele preţului de consum a persoanelor cu funcţii de demnitate publică,personalului salarizat conform RTU;personalului de deservire tehnică,cadrelor didactice.

  • Calcularea ajutorului material pentru angajaţii din sectorul bugetar, în mărime de 1 fond de salariu, ţinînd cont de specificul ramural;
  • cotele contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii,stabilite pentru anul 2015,care vor fi în mărime de 23 %;
  • cotele primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime de 4,5 la sută din fondul de retribuire a muncii;
  • normele şi normativele de consum în vigoare(statele de personal,normele de alimentaţie,materiale didactice, medicamente ,cursuri de perfecţionare şi a.

Proiectul bugetului primăriei oraşului Ialoveni pe anii 2016-2018 a fost elaborat pe bază de programe şi performanţă(BPP). Implementarea bugetării pe bază de programe şi performanţă are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice,prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare şi rezultatele obţinute din implementarea programelor bugetare,precum şi realocarea resurselor disponibile pentru priorităţile comunictăţii.

Identificarea grupelor funcţionale noi,programelor şi a sub-programelor primăriei s-a efectuat în conformitate cu noua Clasificaţie bugetară, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.190 din 31 decembrie 2014.Astfel , au fost identificate pe

5 Grupe funcţionale și 11 Programe ,inclusiv:

Grupa funcțională 01 – Servicii de stat cu destinație generală (3423,8 mii lei);

Grupa funcțională 04 – Servicii în domeniul economiei (1500,0 mii lei);

Grupa funcțională 06 – Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale (3608.6 mii lei);

Grupa funcțională 08 – Cultura,sport,tineret,culte și odihna (1772.3 mii lei);

Grupa funcțională 09- Învățămînt (15217.1 mii lei )

Bugetarea pe programe reprezintă o metodă de prezentare și fundamentare a bugetului,avînd la bază programe cu scopuri,obiective și indicatori de evaluare a performanței acestora la toate etapele procesului bugetar.

Orice program cuprinde o descriere succintă care oferă o informaţie generală şi explicaţii despre scopul ,obiectivele şi indicatorii de performanţă,care au fost stabilite la nivelul subprogramelor.

Programul 03 -Executivul şi serviciile de suport , cu un cost total de 3073.8 mii lei, include: Aparatul primarului ,contabilitatea centralizată , gospodăria primăriei şi alte servicii de suport.

Programul 08 –Domenii generale de Stat , prevede administrarea Fondului de rezervă , care a fost estimat în cuantum de 1,4 % din volumul bugetului la cheltuieli, și constituie 350,0 mii lei.

Programul 64 –Dezvoltarea transporturilor , include cheltuieli de construcție,reparație și întreținere a drumurilor locale. Pentru anul 2016 ,costul programului constituie 1500,0 mii lei, din care primăria propune să le direcționezepentru reparația curentă a străzilor.

Programul 75-Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale cuprinde 2 subpograme importante care au ca scop: asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor oraşului prin asigurarea unui oraş curat şi amenajat,unui oraş cu străzi iluminate şi unui oraş în care toţi cetăţenii să aibă acces la reţelele de apă şi canalizare.Întru realizarea scopului propus, s-au identificat un şir de obiective cum ar fi intretinerea reţelelor de iluminat public;extinderea reţelelor de apă şi canalizare;majorarea numărului de abonaţi la serviciul de evacuare a deşeurilor menajere; micşorarea pierderilor de apă şi altele.

Costul total al programului 75-dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilorcomunale , constituie 3608.6 mii lei, și urmează să fie direcționat la implementarea următoarelor activități :

1) amenajarea și salubrizarea orașului – 2108.6 mii lei;

2) Iluminarea străzilor – 1500.0 mii lei.

Activitățile de amenajare și salubrizare a orașului ,în sumă de 2108.6 mii lei,cuprind acțiuni de salubrizare a orașului; de deszăpezire a străzilor pe timp de iarnă; amenajarea și întreținerea spațiilor verzi; pregătirea orașului pentru zilele de sărbătoare;marcajul rutier; întreținerea cimitirelor; amenajarea pomului de Crăciun;defrișarea arborilor uscați și altele.

Pentruiluminreastradală se propune un buget, însumătotală de 1500.0 mii lei, din care 150,0 mii lei va fi direcționatpentruservicii de intretinerea a retelelor de iluminatstradalsi 1350.0 mii lei-achitareaenergieielectice.

Programul 85-cultura,cultele şi odihna , include 3 activităţi- servicii de bibliotecă; activitatea a 3 colective culturale şi activităţi culturale.Costul total al programului constituie 1257.3 mii lei.

Programul 86-Tineret şi sport cuprinde 2 activităţi,inclusiv: pentru activităţile culturale si de odihna sunt preconizate 435.0 mii lei inclusiv:250.0 mii lei- desfasurarea activitatilor in legatura cu proiectul orasul Ialoveni-Capitala tineretului 2016; 25.0 mii lei- desfasurarea Festivalului folcloric ,,Isnovati-Botna-Botnisoara; 180.0 mii lei- Hramul orasuluisi alte masuri culturale.Pentru activitatea de organizarea si desfasurarea masurilor sportive sunt preconizare 80.0 mii lei.

Programul 88-Învăţămînt prevede activitatea a 3 grădiniţe-cresă si scoalii de arte, care vor fi finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială.După estimarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor operaţionale, s-a constatat, că din cauza majorării preţurilor la resursele energetice va fi imposibil dea efectua lucrari de repartii capitale si de a dezvolta baza tehnico-materială a instituţiilor.În afară de aceasta, în Gradinita de copii ,,Andries” sunt în prezent 21 copii cu diferite grade de dizabilitate, conform conditiilor din contractul cu AO LUMUS necesită cheltuieli suplimentare, cum ar fi instituirea a 3 funcţii suplimentare (psiholog;chinoterapeutsi cadru didactic de spijin).De la 01 septembrie 2015 numarul de copii instruiti la Scoala de Arte sa majorat cu circa 50 elevi din acest motiv se majoreaza cu 7.25 numarul de unitati de stat Pentru intretinerea 3 gradinite de copii sun preconizate 13957.1 mii lei, pentru Scoala de arte-2693.1 mii lei. Costul total al programului 88 –Învățămînt constituie 15217.1 mii lei și constituie cea mai mare cotă parte de cheltuieli din volumul total al bugetului la cheltuieli- 60 %.

III.Surse de finanțare

Bugetul pentru anul 2016 este un buget auster, și pentru soluționarea multiplelor probleme prioritare, stabilite în Planul Strategic de dezvoltare socio-economică a orașului Ialoveni, care necesită surse financiare majore,este necesară o colaborare mai activă și constructivă din partea consilierilor locali,agenților economici din teritoriu și a membilor comunității.

Primăria va depune eforturi și în continuare în identificarea potențialilor donatori interni și externi , în vederea atragerii finanțărilor pentru implementarea unui șir de proiecte investiționale , pentru care primăria are elaborate proiecte tehnice.

La prezenta nota explicativa se anexează :

Tabelul nr.1 Veniturile bugetului local conform clasificatiei economice.

Tabelul nr.2 Cheltuielile bugetului local conform clasificatiei functionale.

Tabelul nr.3 Informatie privind efectivul de personal pe institutii bugetare.

Executor:

Specialist Elena Palii