‼ Primăria orașului Ialoveni, aduce la cunoștință inițierea procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) a gospodăriilor țărănești inactive care cad sub incidența Legii nr. 51/2022privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. ‼ Prin gospodărie țărănească (de fermier) inactivă se înțelege gospodăria țărănească (de fermier) care întrunește cumulativ următoarele condiții: a) este înregistrată până la 31 decembrie 2018; b) pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2019–1 mai 2022 nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar și/sau de plată; c) pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2019–1 mai 2022 nu a deținut echipamente de casă și de control cu memorie fiscală; d) nu este fondatoare a unei persoane juridice; e) nu este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu TVA; f) nu înregistrează restanțe la bugetul de stat/local la situația de la 1 mai 2022; g) pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2019–1 mai 2022 nu a beneficiat de sprijin financiar din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Nu cad sub incidența prezentei legi gospodăriile țărănești (de fermier) implicate în săvârșirea infracțiunilor economice specificate la art. 244 și 2441 din Codul penal nr. 985/2002 și/sau a altor infracțiuni economice care au ca obiect activitatea de întreprinzător. ‼ Lista gospodăriilor țărănești inactive din orașul Ialoveni este publicată în Monitorul Oficial nr. 308-313 din 07 octombrie 2022, pag.158-160, pe pagina web a Primăriei Ialoveni www.ialoveni.mdhttps://ialoveni.md/lista-gospodariilor-taranesti-in…, pe panourile informative. Dacă fondatorii GȚ, care urmează a fi radiate, doresc să stopeze procedura de radiere a gospodăriilor țărănești, pot depune o cerere în acest sens, iar creditorii și alte persoane interesate pot înainta creanțele nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului, pe adresa: Primăria or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 45, tel. 0268-224-30.Dacă cererile privind stoparea procedurii de radiere și creanțele nu au fost depuse/înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (9), primăria adoptă din oficiu decizia de radiere a gospodăriei țărănești (de fermier) din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier).În cazul depunerii cererilor privind stoparea procedurii de radiere și al înaintării creanțelor, radierea gospodăriilor țărănești (de fermier) conform prezentei legi se anulează.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).